ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση Παράτασης Θερινό Ωράριο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Δημοσιεύθηκε στη διαύγεια, έπειτα από αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, η  παράταση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, πέραν του εθνικού ωραρίου,  έως τις 24:00,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  1/4/2023 έως 31/10/2023.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Για όλες τις ΔΕ της νήσου Ρόδου.

Α) Την παράταση λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους (με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α), για τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο,  έως  την  12η  νυχτερινή  για  το  διάστημα από 1/4/2023 έως 31/10/2023.

Β)  Την παράταση της λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους τις Κυριακές (με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α) και στις περιοχές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση οικ. 11722/22-12-2020 (ΦΕΚ 5945/31-12-2020/τεύχος Β) του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, έως την 12η νυχτερινή για το διάστημα από 1/4/2023 έως 31/10/2023. Από τα παραπάνω εξαιρούνται και παραμένουν κλειστά τα καταστήματα λιανικού εμπορίου (υπεραγορές) που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.3377/2005 όπως ισχύει.

Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν οι κείμενες διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας.

Το αίτημα έγινε με βάση τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 5039/2023 (ΦΕΚ 83 τεύχος Α’, άρθρο 137). Η  απόφαση για τη χρονική διάρκεια της παράτασης του ωραρίου ελήφθη  συλλογικά και σε συνεννόηση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Σκοπός μας είναι η  διατήρηση της εργασιακής ειρήνης, η συνέχιση της αγαστής συνεργασίας  εμπόρων και εργαζομένων και η εφαρμογή της βέλτιστης λύσης, ώστε και το καταναλωτικό κοινό να εξυπηρετηθεί και τα καταστήματα να δουλέψουν.