Κανονισμός Καθαριότητας

Δελτίο Τύπου

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ»


Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, σας ενημερώνει ότι τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου και παρακαλεί για την πιστή τήρηση του.
Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η συνεργασία και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, των επιχειρήσεων, των συλλογικών οργάνων και των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και του Κράτους σε ένα πλαίσιο που διέπεται από διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Παρακάτω παρατίθενται οι βασικοί κανόνες που προέρχονται από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε ήδη με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ
Οι υπεύθυνοι καταστημάτων, γραφείων κ.τ.λ. αλλά και όλοι οι κάτοικοι γενικά, είναι υποχρεωμένοι να ελαχιστοποιούν τον όγκο των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας δια πιέσεως και περιδέσεως σε πακέτα βάρους μέχρι 20 κιλών. Τα συμπιεσμένα και συσκευασμένα σε πακέτα χαρτοκιβώτια θα τοποθετούνται στους μπλε κάδους (κάδοι προσωρινής αποθήκευσης υλικών συσκευασίας).

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα ξενοδοχεία, οι υπεραγορές (super markets), τα εστιατόρια, τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία, τα οπωροπωλεία καθώς και όσες κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που κατά την κρίση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είτε παράγουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων, είτε τα απόβλητά τους λόγω σύνθεσης, είδους, ή και ποιότητας διαφέρουν από τα υπόλοιπα αστικά στερεά απόβλητα, έχουν την υποχρέωση της προσωρινής αποθήκευσης τους με ευθύνη και δαπάνη τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού.
Ειδικότερα, οφείλουν να συσκευάζουν τα απόβλητα τους μέσα σε στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους ιδιοκτησίας τους. Οι κάδοι πρέπει να είναι επαρκείς για την παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων αυτών, να φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης και να τοποθετούνται με ευθύνη της σε κατάλληλο σημείο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ώστε να είναι εφικτή η μηχανική αποκομιδή τους, πριν την ώρα διέλευσης του συνεργείου αποκομιδής. Τα εκτός σχεδίου πόλεως ξενοδοχεία επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν ψυγείο απορριμμάτων.

Προσβλέπουμε στην θετική ανταπόκριση όλων σας, τηρώντας τους κανόνες αυτούς, καθώς η υπόθεση της καθαριότητας και της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.

Ρόδος 14 Φεβρουαρίου 2022

Εκ του Εμπορικού Συλλόγου